مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محمدرضا شهریارکیان, شهاب کبیری, میثم بیات, "Utilization of Zeolite to Improve the Behavior of Cement-Stabilized Soil", International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering, Vol 35, 2021, PP.1-11
    Status: Unavailable PDF
2. Mansour Hadji Hosseinlou, Shahab Kabiri, "Long-term air pollution responses to transportation policies in the Tehran Metropolitan Area", Archives of Civil Engineering, Vol 4-1, 2016, PP.51-72
    Status: Unavailable PDF
3. ابراهیم سنگ سفیدی, محمدجعفر رشیدبنام, شهاب کبیری, حسین عمید, مریم سنگ سفیدی, "Optimizing Traffic Operation in Designing Specific Upgrades", Journal of Construction Engineering, Vol -, 2015, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. هومن رضوانی, شهاب کبیری, , "استفاده از تکنيک هاي داده کاوي در تحليل اثرگذاري محتواي ترافيکي در شبکه هاي اجتماعي بر فرهنگ ترافيک", هفدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک, تهران-برج ميلاد, 1396
    Status: Unavailable PDF
2. منصور حاجی حسینلو, شهاب کبیری, , "مکانيابي بهينه ايستگاه هاي پمپ بنزين در شبکه هاي درونشهري", يازدهمين کنفرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيک, تهران, 1390
    Status: Available PDF
3. منصور حاجی حسینلو, شهاب کبیری, , "بررسي کارايي شبکه هاي عصبي در پيش بيني غلظت مونوکسيد کربن", دهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران, دانشگاه تبريز, 1394
    Status: Available PDF