سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي راه و ترابري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 1398
کارشناسی ارشد مهندسي راه و ترابري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 1390
کارشناسی مهندسي عمران دانشگاه يزد ايران 1387

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه تحصيلات تکميلي راه و ترابري دانشکده مهندسي عمران 1394 1397
معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده مهندسي عمران دانشکده مهندسي عمران 1399 1400

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 حمل و نقل و آلودگي هوا، مدلسازي حمل و نقل، شبيه سازي حمل و نقل، فرهنگ ترافيک، تصادفات در حمل و نقل