دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Sociolinguistics MA
2 ELT Textbook Evaluation and Design BA and MA
3 Contrastive Linguistics BA
4 Research in Applied Linguistics BA and MA
5 Issues in Linguistics BA
6 Approaches and Methods In Language Teaching BA
7 Psycholinguistics MA

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات