سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي ايران 1393
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي ايران 1383
کارشناسی مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي ايران 1380

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Bilingualism
2 Interactional Sociolinguistics
3 Discourse Analysis
4 Cross-Cultural Studies