طرحهای پژوهشی

1. امیرحسین شبانی شیما طاهری مریم قاسمی , "آسيب شناسي عدم رعايت اصول و قوانين مناسب سازي در شهر اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1396/12/20, تاریخ خاتمه :1398/05/15