دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 physical planning
2 history of iranian city and urban planning
3 special language(english)for the student of architecture
4 special language(english)for the student ofurban planning
5 research method in urban planning
6 Principles of Architecture and Building Engineering
7 Seminar on urban issues
8 روش تحقيق در شهرسازي کارشناسي
9 تجارب برنامه ريزي شهري معاصر ايران کارسناسي ارشد
10 برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري کارشناسي ارشد
11 جامعه شناسي شهري کارشناسي ارشد
12 روش تحقيق پيشرفته کارشناسي ارشد
13 نظريه هاي برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد
14 سير انديشه هاي طراحي شهري با تاکيد بر رويکرد اسلامي کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات