سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي شهرسازي دانشگاه تهران ايران 1386
کارشناسی مهندسي معماري دانشگاه هنر تهران ايران 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان 1388 ....
مدير گروه مهندسي شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1397
عضو کميته ايکوموس شوراي بين‌المللي بناها و محوطه‌هاي تاريخي 1394 ....
عضو کميته برگزاري مسابقات، جشنواره ها و همايش هاي دانشگاه آز دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد 1394 ....

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 حوزه هاي نظري معماري و شهرسازي
2 معماري و شهرسازي اسلامي
3 حوزه سلامت و معماري- سلامت و برنامه ريزي شهري- سلامت و طراحي شهري
4 طراحي همه شمول
5 طراحي سالتوژنيک و بيوفيليک
6 بازافريني شهري و بهسازي بافت
7 توسعه پايدار شهري