کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
روش تحقيق 1396/09/23 دانشکده مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد
روش پژوهش و مقاله نويسي در مهندسي عمران 1397/09/22 دانشکده مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد