طرحهای پژوهشی

1. سید اسماعیل محمدیان یاسوج علیرضا قادری , "مطالعه آزمايشگاهي خواص مکانيکي و دوام بتن حاوي ترکيبات سه تايي الياف بازالت، نانو لوله هاي کربني و پودر شيشه ضايعاتي", تاریخ تصویب طرح :1397/06/20, تاریخ خاتمه :1397/08/25
2. نصیرو ذکری آرزو شفقت علی کیوانفر محمد زیمی اس کی قشال سید اسماعیل محمدیان یاسوج عابدین گانیا مصطفی صمدی حسام کامیاب محمدمهدی طاهری مصطفی رضازاده رونالد مک کافر , "Biological Sustainable Concrete", تاریخ تصویب طرح :1393/03/12, تاریخ خاتمه :1394/03/12