جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مدال طلا 2014 وزارت علم، تکنولوژي و اختراعات مالزي عبدالمجید محد زیمی
محد ورید حسین
رسلی محمد زین
عبد رحمان محد سام
چو تین لی
محد علی فلوزکی
علی کیوان فر
آرزو شفقت
وان زهران ذکریا
نورفرهایو بینتی عارفین
حسام کامیاب
امیررضا طلائی خوزانی
مصطفی صمدی
نصیرو ذکری محمد
محمد مهدی طاهری
سید اسماعیل محمدیان یاسوج
حصرول حیدر اسماعیل
جهانگیر میرزا
عابدین ادکانله گانیو