مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مهرناز نصر اصفهانی, آیتین سعادت ملی, راضیه سیرانی, "To Find Appropriate Regression Pattern for Estate Bank Deposits of Isfahan by Panel Data", Research Journal of Applied Sciences, Vol 11-3, 2016, PP.77-80
    Status: Unavailable PDF
2. راضیه سیرانی, مصطفی شواخی, "کاربرد نظريه فازي در تحليل ديناميکي سازه ها در برابر زلزله", ماهنامه دانش نما, Vol 21-3, 1391, PP.116-120
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی