دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 آمار و احتمالات مهندسي
2 معادلات ديفرانسيل
3 آمار کاربردي در مديريت جهانگردي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات