سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد آمار رياضي دانشگاه فردوسي مشهد ايران 1382
کارشناسی آمار دانشگاه اصفهان ايران 1380

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه رياضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1386 1387

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 انواع مطالعات آماري