تابلو اعلانات

ردیف تاریخ متن اطلاعیه توضیحات
1 1394/12/14 My Calendar -
2 1394/12/14 تقويم من در گوگل -
3 98/02/20 دانشجويان محترم تکامل نرم افزار کد عضويت در گروه ساخته شده در سايت edmodo عبارت است از sddhw6 -
4 1398/12/23 کد عضويت گروه SOA 982 در Edmodo عبارت است از p23wcf -