طرحهای پژوهشی

1. سیدحبیب سیف‌زاده محمدحسین ندیمی شهرکی احسان نوروزي مریم ترابی راضیه سبحانی , "امکان سنجي استقرار سيستم‌هاي متن باز در شهرداري اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1395/07/28, تاریخ خاتمه :1396/07/15