سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي نرم‌افزار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران ۹۲
کارشناسی ارشد مهندسي نرم‌افزار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد ايران ۸۵
کارشناسی مهندسي نرم‌افزار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد ايران ۸۲

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان ۱۳۸۴ ۱۳۸۶
دبير اولين همايش گروه کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ۱۳۸۷ -
مسئول کميته برنامه ريزي و ويراستار همايش هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد ۱۳۸۷ -
داور دومين همايش ملي مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد ۱۳۸۸ -
مسئول کميته انفورماتيک دومين همايش علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد ۱۳۸۹ -
داور دومين همايش علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد ۱۳۸۹ -
مدير تيم تجزيه و تحليل سيستم محاسبه بهاي تمام شده شرکت دانش حسيب ايرانيان ۱۳۹۰ ۱۳۹۱
داوري مقاله مجله علوم کاربردي جهاني ۱۳۹۰ -
مسئول کميته انفورماتيک همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد ۱۳۹۲ -
داور همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد ۱۳۹۲ -
داور همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فن‌آوري اطلاعات دانشگاه پيا دانشگاه پيام نور ۱۳۹۳ -
مديرگروه کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد ۱۳۹۳ 1395
داوري مقاله در مجله روش‌هاي هوشمند در صنعت برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌اباد ۱۳۹۳ -
داور دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد ۱۳۹۳ -
مدير نگهداري سيستم ارتباط با مشتريان شرکت ايسلندي سولار ۱۳۹۴
معمار و برنامه نويس ارشد شرکت آمريکايي/کانادايي سايمکس ۱۳۹۴ ۱۳۹۵
مسئول کميته تشريفات همايش بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر ۱۳۹۵ ۱۳۹۵
مدير امور پژوهشي دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ۱۳۹۵ ----

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 زبان‌هاي برنامه‌سازي
2 تجزيه و تحليل کد منبع
3 مهندسي نرم‌افزار
4 نگهداري نرم‌افزار