دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 بهداشت و ورزش
2 تاريخ تربيت بدني
3 تربيت بدني (1)
4 تربيت بدني (2)
5 ژيمناستيک(1)
6 ژيمناستيک (2)
7 کارورزي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات