سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری آموزش زبان انگليسي دانشگاه اصفهان ايران ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه اصفهان ايران ۱۳۸۸
کارشناسی زيست شناسي دانشگاه اصفهان ايران ۱۳۸۱

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان