مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. پيام سرائيان, کامران امینی, محمد جواد باقری, "بررسي تأثير اندازه دانه ابزار مسي اكسترود شده در كانال هاي هم مقطع زاويه دار بر روي سايش الكترود در فرآيند ماشينكاري تخليه الكتريكي", مجله مهندسي مکانيک تبريز, Vol 48-3, 1397, PP.135-141
    Status: Unavailable PDF
2. حمزه شاهرجبيان, مسعود فرحناكيان, پيام سرائيان, "بررسي تجربي پرداخت کاري سايشي مغناطيسي به کمک ارتعاشات التراسونيک بر روي سطح داخلي قطعهکار لولهاي شکل", مهندسي مکانيک مدرس, Vol 17-5, 1396, PP.103-110
    Status: Unavailable PDF
3. آرمان ابطحي, پيام سرائيان, مسعود فرحناكيان, "بررسي مکانيزم موثر بر روي کيفيت سطح ديواره شياردر فرايند پرداخت کاري سايشي", مجله مهندسي مکانيک مدرس, Vol 15-13, 1394, PP.265-269
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی