دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 نانومکانيک محاسباتي
2 نانوکامپوزيتها
3 مديريت توليد و اقتصاد مهندسي
4 سيستمهاي توليد صنعتي
5 ماشينهاي انيورسال
6 توليد مخصوص
7 سيستمهاي اندازه گيري
8 روش تحقيق

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
مامور به دانشگا مامور به دانشگاه آزاد تهران شمال کل هفته مامور به دانشگاه آزاد تهران شمال