سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک دانشگاه تربيت مدرس ايران 1391
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک دانشگاه تهران ايران 1379
کارشناسی مهندسي مکانيک دانشگاه نجف آباد ايران 1376

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 نانومکانيک
2 نانومحاسبات
3 نانوکامپوزيت
4 مدلسازي چند مقياسه
5 ماشينکاري مدرن و سنتي