اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
سامانه گواهينامه هوشمند 1387 ایران محمدرضا معتضدیان