سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری رياضي( آناليز) يزد ايران 1397
کارشناسی ارشد رياضي(آناليز) صنعتي اصفهان ايران 1381
کارشناسی رياضي محض صنعتي اصفهان ايران 1379

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مسوول باشگاه پژوهشگران واحد نجف آباد - - -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 آناليز ناهموار
2 آناليز تابعي
3 نظريه گراف
4 باناخ لا تيس