دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 English Grammar
2 Idioms
3 Reading Comprehension
4 Conversational Issues
5 letter Writing
6 Study Skills
7 Translation courses کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات