دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Engineering Electromagnetics Undergraduate
2 Fielda and Waves Undergraduate
3 Antenna Theory Undergraduate
4 Microwave Engineering Undergraduate
5 Transmission Lines in Communications Undergraduate
6 Circuit Theory 1 Undergraduate
7 Optical Fiber Theory Graduate
8 Advanced Electromagnetics Graduate
9 Engineering Mathematics Undergraduate

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات