سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق-مخابرات ميدان دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1395
کارشناسی ارشد مهندسي برق-مخابرات ميدان (موج) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 1388
کارشناسی مهندسي برق-مخابرات دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 تحليل، شبيه سازي، طراحي و بهينه سازي ادوات و ساختارهاي اپتيکي و مگنتواپتيکي به ويژه ساختارهاي مبتني بر کريستال هاي فوتوني، کريستال هاي فوتوني مغناطيسي و متامتريال ها
2 روش هاي عددي در الکترومغناطيس نظير FEM, FDFD, FDTD
3 الکترومغناطيس، مايکروويو و آنتن