طرحهای پژوهشی

1. مهدی مرادیان سعید نصری , "طراحي تقسيم كننده ويلكينسون نامتعادل توسط خطوط ريز نوار تزويج شده نامتقارن", تاریخ تصویب طرح :1389/01/15, تاریخ خاتمه :1389/12/29