سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق- مخابرات علوم و تحقيقات تهران ايران 1392
کارشناسی ارشد مهندسي برق- مخابرات صنعتي اصفهان ايران 1370
کارشناسی مهندسي برق-الكترونيك صنعتي اصفهان ايران 1367

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 پردازش سيگنالهاي ديجيتال شاخه پردازش تصوير و بينائي ماشين ( پردازش تصاوير ويديوئي - تشخيص ژست)
2 سيستمهاي مخابراتي شاخه شبكه هاي كامپيوتري
3 معماري سيستمهاي کامپيوتري و پردازش موازي