اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
سيستم تصفيه آب 1397 آمریکا سینا صمیمی سده
احسان صائب نوری
فرآيند توليد نانو ذرات اکسيد مس با ايجاد فاز پلاسما در محلول با استفاده از جريان متناوب 1396 ایران علی مهدی پور جوبنه
احسان صائب نوری
سنتز نانو ذرات فرات سديم به روش پلاسماي محلولي با جريان متناوب 1395 ایران سینا صمیمی
احسان صائب نوری
دستگاه پايش خوردگيبه روش نويز الکتروشيميايي 1389 ایران احسان صائب نوری