جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
کسب مقام دوم در اولين دوره مسابقه عمليات حرارتي 1383 دانشگاه فردوسي مشهد