دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 الکتروشيمي پيشرفته کارشناسي ارشد
2 سينتيک پيشرفته کارشناسي ارشد
3 مهندسي سطح پيشرفته کارشناسي ارشد
4 آزمايشگاه خوردگي پيشرفته کارشناسي ارشد
5 آزمايشگاه اصول حفاظت کارشناسي ارشد
6 خوردگي در واحدهاي صنعتي کارشناسي ارشد
7 الکتروشيمي و سينتيک جبراني کارشناسي ارشد
8 خوردگي و اکسيداسيون کارشناسي
9 خوردگي در محيط هاي طبيعي کارشناسي ارشد
10 حفاظت کاتدي و آندي کارشناسي ارشد
11 بازدارنده هاي خوردگي کارشناسي ارشد
12 خوردگي ميکروبي دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات