سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مواد تربيت مدرس ايران 1391
کارشناسی ارشد مهندسي مواد تربيت مدرس ايران 1386
کارشناسی مهندسي مواد صنعتي شريف ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 خوردگي الکتروشيميايي