دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Power System Analysis I Undergraduate
2 Electrical Machines II Undergraduate
3 Power System Laboratory Undergraduate
4 Analysis of Electrical Energy Systems I Undergraduate
5 Electrical Engineering Basics I Undergraduate
6 Design of Photovoltaic Systems MSc
7 Smart Electrical Energy Grids MSc

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات