سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق - قدرت دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1395
کارشناسی ارشد مهندسي برق - قدرت دانشگاه کاشان ايران 1388
کارشناسی مهندسي برق - قدرت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
کارشناس نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 2014 ...

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 حفاظت ريزشبکه هاي جريان مستقيم و جريان متناوب و منابع مبتني بر مبدل
2 آشکارسازي خطا در سيستم‌هاي قدرت
3 کنترل ريشبکه‌هاي جريان متناوب و جريان مستقيم