مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. ابوالفضل قنبری برزیان, محمد سعادت, حسین سعیدی مسینه, "Fuel Consumption Reduction of a Fuel-Cell Hybrid vehicle Using Look-Ahead Fuzzy Control Approach", Automotive Science and Engineering, Vol 12-1, 2022, PP.3762-3771
    Status: Unavailable PDF
2. محمد سعادت, محسن اصفهانيان, "Intelligent Look-ahead Energy Management System Design for an Intercity bus using a fuzzy gain scheduling algorithm", International Journal of Automotive Research, Vol 10-3, 2020, PP.3324-3344
    Status: Unavailable PDF
3. محمد اسماعیلی, محمد سعادت, "Path Planning and Control of an Industrial Robot Used for Opening Tap Hole of an Electric Arc Furnace", Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, Vol 9-4, 2020, PP.5-14
    Status: Unavailable PDF
4. محمد سعادت, محمد اسماعيلي, "Dynamic Modeling of a Robot Manipulator for Opening the Tap Hole of an Electric Arc Furnace", Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, Vol 8-4, 2019, PP.17-24
    Status: Unavailable PDF
5. محسن اصفهانیان, محمد سعادت, پریسا کرمی, "Antilock Regenerative Braking System Design for a Hybrid Electric Vehicle.", International Journal of Automotive Engineering, Vol 8-3, 2018, PP.2769-2780
    Status: Unavailable PDF
6. محمد سعادت, محسن اصفهانیان, محمدحسین ساکت, "Reducing fuel consumption of diesel-electric locomotives using hybrid powertrain and fuzzy look-ahead control", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, Vol 231-4, 2017, PP.406-418
    Status: Unavailable PDF
7. محمد سعادت, محسن اصفهانیان, محمدحسین ساکت, "Energy-Efficient Operation of Diesel–Electric Locomotives using Ahead Path Data", Control Engineering Practice, Vol 46, 2016, PP.85-93
    Status: Unavailable PDF
8. محمد سعادت, محسن اصفهانیان, محمد حسین ساکت, "Longitudinal dynamics and energy flow modelling for diesel-electric locomotives", International Journal of Heavy Vehicle Systems, Vol 23-2, 2016, PP.155-170
    Status: Unavailable PDF
9. محمد سعادت, "Anti-swing Fuzzy Controller Design for a 3D Overhead Crane", Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, Vol 4-2, 2015, PP.57-66
    Status: Unavailable PDF
10. حسین سعیدی مسینه, محمد سعادت, "ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﯿﺮ رﺑﺎتﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ روش ﻣﯿﺪان ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري ﺷﺎﻫﯿﻦ", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 12-46, 1400, PP.1-13
    Status: Unavailable PDF
11. محمد سعادت, محسن اصفهانيان, سعيد بهبهاني, "كنترل فازي طول و مكان پنجره آينده نگري در رويكرد كنترل آينده نگر براي كاهش مصرف سوخت در حمل و نقل ريلي", پژوهشنامه حمل و نقل, Vol 15-57, 1397, PP.275-283
    Status: Available PDF
12. محمد سعادت, محسن اصفهانیان, سعید بهبهانی, "بهينه ساري مصرف سوخت قطار ديزل الکتريک با استفاده از کنترل فازي آينده نگر", پژوهشنامه حمل و نقل, Vol 13-1, 1395, PP.45-52
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سید دانیال آقایی دینانی, محمد سعادت, , "دﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاي رﺑﺎت ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ", دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﭘﺴﺎ ﮐﺮوﻧﺎ , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
2. مهرداد نقش نیلچی, محمد سعادت, , "بهسازي مسير حرکت ربات شش پا در يک محيط ناهموار به منظور خدمات رساني به بيماران کرونايي", دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﭘﺴﺎ ﮐﺮوﻧﺎ , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
3. محمد سعادت, ابوالفضل قنبری برزیان, , "طراحي کنترل‌کننده فازي آنلاين جهت کاهش مصرف سوخت خودروي هيبريد پيل سوختي", بيست و هشتمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
4. حسین سعیدی مسینه, محمد سعادت, سید احسان مسئله گو, , "مروري برالگوريتم‌هايمسيريابي ربات‌هاي متحرک مستقل (هوشمند)", ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1399
    Status: Unavailable PDF
5. محمد سعادت, حسین سعیدی مسینه, , "بهسازي مسير حرکت ربات هاي خدمت رسان هوشمند با ويژگي سازگاري اجتماعي براي کمک به افراد سالمند در شرايط پاندميک کرونا", همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با كرونا و حكمراني در جهان پسا كرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1399
    Status: Unavailable PDF
6. محمد سعادت, ميلاد موسي زاده, , "طراحي و ساخت يك سيستم قابل حمل و ارزان قيمت تخمين زاويه به منظورمانيتور كردن حركت پا در آناتومي راه رفتن براي توانبخشي در خانه", همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با كرونا و حكمراني در جهان پسا كرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1399
    Status: Unavailable PDF
7. سجاد محمدپور, محمد سعادت, , "مروري ﺑﺮ روشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﻧﺸﺘﯽ آب از زﯾﺮ ﺳﺮﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﯾﺰل ", ششمين همايش بين المللي علوم و تکنولوژي با رويکرد توسعه پايدار, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
8. كوروش گودرزي, محمد سعادت, , "شبيه سازي تجربي و عددي انتقال حرارت در سطوح تماسي سازه هاي فضاپيما", كنفرانس انجمن هوافضاي ايران, تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات, 1388
    Status: Unavailable PDF
9. حمیدرضا صالحی, محمد سعادت, , "بررسي تمرکز تنش در يک ورق مستطيلي ايزوتروپيک با دو سوراخ", همايش ملي مهندسي مکانيک, خميني شهر, 1387
    Status: Unavailable PDF