طرحهای پژوهشی

1. سید علی گله داری , "طراحي و اجرا سيستم Bio Gas", تاریخ تصویب طرح :1389/07/01, تاریخ خاتمه :1388/07/01
2. سید علی گله داری ناصر دشتیان گرامی , "طراحي کمرشکن 3 و 4 محوره، تحليل ديناميکي و اجزا محدود بهينه سازي وزني", تاریخ تصویب طرح :1387/07/01, تاریخ خاتمه :1389/07/01
3. سید علی گله داری علی اکبر کریمی حسین خدارحمی , "تحليل و شبيه سازي و تست انفجار زير آب", تاریخ تصویب طرح :1386/07/01, تاریخ خاتمه :1389/06/30