اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
دستگاه کنترل خودکار دبي و دماي سيال خروجي از مخزن 1389 ایران سید علی گله داری
محمد اقتصاد