جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
دانش آموخته برتر در مقطع کارشناسي ارشد 1389 دانشگاه امام حسين (ع) سید علی گله داری