دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مقاومت مصالح 1 کارشناسي
2 مقاومت مصالح 3 کارشناسي
3 استاتيک کارشناسي
4 ديناميک کارشناسي
5 طراحي اجزا 1 کارشناسي
6 رفتار مکانيکي مواد کارشناسي ارشد
7 طراحي ماشين به کمک کامپيوتر کارشناسي ارشد
8 مکانيک ضربه کارشناسي ارشد
9 تئوري الاستيسيته کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه مقاومت مصالح 1 8-11:10 کلاس مقاومت مصالح 1