دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 شيمي فيزيک 1 کارشناسي
2 شيمي فيزيک 2 کارشناسي
3 طيف سنجي مولکولي کارشناسي-کارشناسي ارشد
4 مباني شيمي کوانتومي کارشناسي- کارشناسي ارشد
5 شيمي عمومي 1 کارشناسي
6 شيمي عمومي 2 کارشناسي
7 آزمايشگاه شيمي فيزيک 1و2 کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات