سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری شيمي - شيمي فيزيک صنعتي اصفهان ايران 93
کارشناسی ارشد شيمي - شيمي فيزيک صنعتي اصفهان ايران 87
کارشناسی شيمي کاربردي صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 84

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سيستم هاي خنك كننده تراكمي، جذبي و تبخيري
2 ساخت مجموعه الکترود-غشاء در پيلهاي سوختي پليمري و الكلي
3 الکتروشيمي -ساخت الکتروکاتاليست بر پايه پلاتين
4 طراحي و ساخت دستگاه تست پيل سوختي
5 طراحي سيستم پيشرانه مستقل از هوا بر پايه پيل سوختي