طرحهای پژوهشی

1. رویا محمدعلی پوراهری , "شناسايي و کاوش عوامل خريد ظروف پلاستيکي آشپزخانه و رفتار خريد مصرف کنندگان", تاریخ تصویب طرح :1397/06/02, تاریخ خاتمه :1397/10/02