دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 System Dynamics
2 MIS
3 Ergonomy
4 OR1
5 نظريه صف كارشناسي ارشد
6 روش هاي آماري كارشناسي ارشد
7 مديريت توليد كارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات