سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي صنايع صنعتي شريف ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي صنايع - صنايع صنعتي شريف ايران 1388
کارشناسی مهندسي صنايع صنعتي شريف ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 System Dynamics and Analysis
2 Management Information Systems MIS
3 Neuro Fuzzy Networks