اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
دستگاه ميکرو روانکار/خنک کار 1396 ایران احسان روحاني
سعید خزایی
طراحي و ساخت پروفيل بهينه هورن آلتراسونيک 1386 ایران احسان روحانی اصفهانی
حمید سلیمانی مهر