جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
رتبه اول آزمون ورودي دکتري 1388 دانشگاه تربيت مدرس
طرح برتر برون دانشگاهي 1396 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد حمید زارع پور