طرحهای پژوهشی

1. بهزاد یاوری امیر کاظم زاده , "بررسي تاثيرداروي گياهي سير و حنا بر ضايعات جلدي ليشمانيوز در موشهاي Balb/c", تاریخ تصویب طرح :1382/04/09, تاریخ خاتمه :1386/08/05
2. هومان حسینی , "- بررسي تاثير داروي آزاد کننده نيتريک اکسايد و داروي زينک اکسايد بر ضايعات جلدي ليشمانيوز در موشهاي Balb/c", تاریخ تصویب طرح :1382/04/09, تاریخ خاتمه :1386/04/09