جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
رتبه اول دوره فوق ليسانس 1372 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان