دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 انگل شناسي پزشکي کارشناسي ارشد
2 ايمنولوژي پزشکي کارشناسي
3 قارچ شناسي پزشکي کارشناسي ارشد،کارشناسي،کارداني
4 بيولوژي کارشناسي
5 - -
6 انگل شناسي و قارچ شناسي پزشکي کارشناسي
7 انگل شناسي و قارچ شناسي پزشکي کارداني بهداشت

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 انگل شناسي پزشکي انگل شناسي پزشکي براون ونوا.انگل شناسي مارکل .انگل شناسي دکتر صائبي
2 قارچ شناسي پزشکي قارچ شناسي پزشکي. شهلا شادزي
3 ايمنولوژي پزشکي ايمنولوژي پزشکي .دکتر وجگاني.ايمنولوژي پزشکي دکتر ابولعباس ...

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات