سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری انگل شناسي پزشکي علوم پزشکي اصفهان ايران 1397
کارشناسی ارشد انگل شناسي پزشکي علوم پزشکي اصفهان ايران 1371
کارشناسی زيست شناسي جانوري دانشگاه اصفهان ايران 1368

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
رئيس مرکز توسعه پژوهشهاي باليني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1397
سرپرست کميته تحقيقات دانشجويي داتشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ايمنوتراپي سرطان با استفاده از انگل ها
2 انگل شناسي مولکولي
3 ليشمانيازيس و طب سنتي
4 استفاده از طب سنتي در درمان بيماريها